Loading...
Skip to main content
 
6458 Sayılı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU MADDE 31 ( Yürürlük Tarihi: 09.07.2018 )
 
 

     Kısa dönem ikamet izni

     MADDE 31- (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:

     a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

     b) Türkiye'de taşınmaz malı bulunanlar

     c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

     ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

     d) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

     e) Turizm amaçlı kalacaklar

     f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

     g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye'de kalması gerekenler

     ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

     h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

     ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye'de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

     i) Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

     j) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Türkiye'de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu (1)

     k) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

     (2) (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.

     (3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

     (4) Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.

      (5) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.

--------------------

(1) Bu bentte yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK nın 71 inci maddesiyle "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin Tarihçesi

Tablodaki link ile değiştiren çerçeve maddenin detaylarına, tarih alanındaki link ile değiştirilen kod maddenin değişiklik sonucu oluşan metnine ulaşabilirsiniz.
Çerçeve MaddeBaşlamaBitiş
1 703 Sayılı ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MADDE 71 09.07.2018 ...
2 6735 Sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler MADDE 27 13.08.2016 09.07.2018
3 6458 Sayılı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kısa dönem ikamet izni MADDE 31 11.04.2014 13.08.2016
Bu madde 3 defa değiştirilmiştir

Bağlantılar : İçerik  |  Madde  |  Kanun


 

GEREKÇESİ

     Madde 31- Madde ile kısa dönem ikamet izni verilecek yabancılar ve bu iznin süresi açıklanmıştır.

Bağlantılar : İçerik  |  Madde  |  Kanun